Przejdź do treści
PETYCJA FUNDACJI ROZWOJU OBROTU BEZGOTÓWKOWEGO
24 października 2019

PETYCJA FUNDACJI ROZWOJU OBROTU BEZGOTÓWKOWEGO

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 870) do Zespołu Szkół Specjalnych w Dębicy wpłynęła w dniu 18 października 2019 r. petycja dotycząca dokonania analizy – możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów – dot. płatności bezgotówkowych od podmiotu Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego ul. Kruczkowskiego 4b lok. 13, 00-412 Warszawa.
Zespołu Szkół Specjalnych w Dębicy zamieszcza skan petycji na swojej stronie internetowej, na podstawie wyrażonej zgody podmiotu składającego.
Przedmiotowa petycja zostanie rozpatrzona zgodnie z art. 10 ust. 1 wyżej cyt. ustawy.

Wniosek w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej i odrębna Petycja – w jednym piśmie – na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP

 

Informacje podawane w przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Specjalnych w Dębicy, ul. Matejki 22, 39-200 Dębica., e-mail: ZSS-Debica@oswiata.org.pl, zwany dalej Administratorem, który prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych.
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: inspektor.odo@onet.pl.
3. Dane osobowe są przetwarzane w celu rozpatrywania petycji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.
4. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
6. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż jest to niezbędne dla osiągnięcia celu przetwarzania.
7. Posiada Pan prawo do:
1) dostępu do treści swoich danych ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
2) przenoszenia danych,
3) wniesienia skargi do organu nadzorczego ? Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

8. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz nie podlegają profilowaniu.
9. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji celu przetwarzania danych osobowych.

 

Skip to content