Przejdź do treści
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W DĘBICY
21 września 2020

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W DĘBICY

Dane teleadresowe:

Zespół Szkół Specjalnych w Dębicy

 1. Matejki 22

39-200 Dębica

tel. 14 677 85 98

e-mail: zss-debica@oswiata.org.pl

istnieje również możliwość wysłania wiadomości ePUAP – adres skrzynki: /ZSSDebica/skrytkaESP

 

Zespół Szkół Specjalnych w Dębicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.zssdebica.edu.pl/.

 

Data publikacji strony internetowej: 21.09.2020 r.

 

Data ostatniej dużej aktualizacji: 21.09.2020 r.

Przegląd i aktualizację deklaracji dostępności sporządzono dnia: 14.05.2021r.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 

 • obrazy, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, mogą nie posiadać tekstów zastępczych;
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
 • na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka;
 • niektóre linki nie posiadają treści ani tytułu,
 • kilka elementów wejściowych typu radio, pole wyboru, plik, tekst lub hasło, element wyboru lub obszar tekstowy nie ma tytułu ani przypisanej etykiety;
 • umieszczone w serwisie filmy pochodzą z serwisu YouTube i nie mają dołączonych napisów dla osób głuchych – poprawienie dostępności strony w tym zakresie niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego;
 • Serwis jest rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA;
 • obsługa strony możliwa jest zarówno przy pomocy myszki. jak i wyłącznie samej klawiatury (przy użyciu klawiszy Tab , Shift + Tab , Enter i strzałek kierunkowych)
 • w zakresie plików PDF prowadzone są prace, aby zapewnić dla tych dokumentów cyfrową dostępność w warstwie tekstowej, czyli umożliwić wyszukiwanie pełnotekstowe oraz indeksowanie treści wyszukiwarkom internetowym, a także odczytywanie przez przeglądarki głośnomówiące używane przez osoby niewidome. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR (np. OnlineOCR);
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów, treści te są uaktualniane przy bieżącej obsłudze strony.

Jednocześnie dokładamy starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

 

Ułatwienia na stronie podmiotowej:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, białe/żółte litery),
 • możliwość powiększenia liter na stronie (normalna wielkość tekstu, duża wielkość tekstu, bardzo duża wielkość tekstu),
 • mapa strony,
 • przejrzysty i czytelny układ materiałów,
 • menu aktywowane klawiszem TAB bezpośrednio po otwarciu strony, pozwalające dotrzeć do: menu głównego / treści / stopki,
 • wersję kontrastową, uruchamianą przyciskiem w lewym elemencie nawigacji.

 

Oświadczenie sporządzono dnia 14.05.2021 r. na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny przy pomocy narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa http://www.zssdebica.edu.pl/ spełnia wymagania w 100%.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pani Małgorzata Hajduk, adres poczty e-mail: zss-debica@oswiata.org.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 14 677 85 98.
 • Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
 • Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
 • Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
 • W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
 • Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/.

 

Dostępność architektoniczna:

Szkoła jest budynkiem dwukondygnacyjnym (parter i I piętro). Dojazd do Zespołu Szkół Specjalnych w Dębicy jest możliwy autobusem MPK nr 1, 2, 3, 4,7 i 8. Przystanek znajduje się od strony ul. Krakowskiej.

 

Opis dostępności wejść do budynku:

ZSS posiada dwa wejścia. Wejście główne – schody i winda. Drugie wejście na ogród, które posiada pochylnię. Dojście do budynku – podłoże utwardzone (chodnik). Do pomieszczeń Zespołu Szkół Specjalnych w Dębicy można dostać się windą lub schodami.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

Budynek posiada windę dostosowaną dla osób niepełnosprawnych z przyciskami w języku Braille’a i informacja głosową. Winda spełnia wszystkie wymagania i posiada atesty. Jest na bieżąco konserwowana i sprawdzana.

Korytarze ZSS są szerokie, co umożliwia obracanie wózkiem dla osoby niepełnosprawnej. Klatki schodowe wąskie, nie ma zainstalowanego schodołaza.

Łazienki przystosowane są dla osób niepełnosprawnych.

Punkt kontaktowy znajduje się przy drzwiach wejściowych, który jest obsługiwany przez pracowników obsługi.

 

Opis dostosowań (np. pochylni, platform, informacji głosowych, informacje o pętlach indukcyjnych):

W Zespole Szkół Specjalnych w Dębicy nie ma pętli indukcyjnych.

 

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

Zespołu Szkół Specjalnych w Dębicy nie posiada własnych parkingów. Osoby przyjeżdżające do ZSS mogą korzystać z parkingów miejskich. Najbliższy parking nie ma wyznaczonych miejsc do parkowania dla osób niepełnosprawnych.

 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

Zgodnie z art. 20a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu: do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz innych ogólnodostępnych budynków przeznaczonych do wykonywania podobnych funkcji, w tym także budynków biurowych i socjalnych. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Status psa asystującego potwierdza certyfikat wydawany po odbyciu odpowiedniego szkolenia. Certyfikat wydaje uprawniony do tego podmiot prowadzący szkolenie psów asystujących, wpisany do rejestru podmiotów uprawnionych do wydawania certyfikatów.

 

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online:

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Skip to content