Przejdź do treści
V SZKOLNY KONKURS SPRAWNEGO CZYTANIA
10 maja 2018

V SZKOLNY KONKURS SPRAWNEGO CZYTANIA

ORGANIZATOR KONKURSU

1. Organizatorem V Szkolnego Konkursu Sprawnego Czytania jest Zespół Szkół Specjalnych w Dębicy.

CELE I ZAŁOŻENIA OGÓLNE

1. Podstawowym założeniem konkursu jest:
a) wyłonienie Mistrzów i Wicemistrzów Sprawnego Czytania ze Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy,
b) doskonalenie techniki czytania,
c) popularyzacja czytania ze zrozumieniem,
d) posługiwanie się poprawną polszczyzną na co dzień.

TERMIN I MIEJSCE

1. Konkurs Sprawnego Czytania przeprowadzony zostanie dnia 18 maja 2018 r. w Zespole Szkół Specjalnych w Dębicy.

KATEGORIE WIEKOWE

1. Uczniowie Szkoły Podstawowej,
2. Uczniowie Gimnazjum,
3. Uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy.

SPRAWY ORGANIZACYJNE

1. V Szkolny Konkurs Sprawnego Czytania przeprowadzają organizatorzy:
– Ewelina Dudziak – koordynator w szkole podstawowej;
– Krystyna Gałat – koordynator w gimnazjum;
– Bogusława Strzyż – koordynator w SPdP.
2.Organizatorzy powołują Jury.
3.Jury pełni nadzór nad przebiegiem  Konkursu.
4.Uczniowie zostają zgłoszeni do Konkursu przez wychowawcę, po konsultacji z nauczycielem funkcjonowania w danej klasie do dnia 12.05.2018 r.

JURY

1. W skład Jury wchodzą osoby wskazane przez organizatorów.
2. Zakres działania Jury:
– czuwanie nad prawidłowym przebiegiem konkursu,
– stosowanie się do założeń niniejszego regulaminu,
– obliczanie ilości punktów każdego uczestnika,
– ogłoszenie oficjalnych wyników i przyznanie tytułów.

OGÓLNE ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Sposób pomiaru ilości wyrazów w określonym czasie:
a) członek Jury daje sygnał startowy do rozpoczęcia czytania przez uczestnika konkursu,
b) po sygnale startowym uczestnik może rozpocząć czytanie poszczególnych wyrazów,
c) po sygnale oznaczającym zakończenie limitu czasowego 2 minut członkowie komisji obliczają liczbę przeczytanych wyrazów w TEKŚCIE.
d) uczniowie SPdP po skończeniu części I odpowiadają na PYTANIA TESTOWE.

2. Sposób odpowiadania na PYTANIA TESTOWE: Najpierw koordynator, a następnie uczniowie czytają krótki fragment opowiadania, do którego są sformułowane pytania,
a) do każdego pytania w teście podane są trzy odpowiedzi oznaczone literami a, b, c.
b) rozwiązanie testu polega na jednokrotnym wyborze prawidłowej odpowiedzi do każdego pytania.
c) wyboru dokonuje się poprzez zakreślenie kółkiem litery odpowiadającej prawidłowej odpowiedzi.
d) chcąc zmienić błędnie wybraną odpowiedź, unieważnia się ją przez zakreślenie krzyżykiem oznaczonego kółka. Nowego wyboru dokonuje się w wyżej opisany sposób.
3. W rozumieniu niniejszego regulaminu TEKSTEM jest  materiał drukowany, przeznaczony do sprawdzenia tempa czytania. Natomiast PYTANIA TESTOWE to zestaw pytań mający ustalić stopień zrozumienia informacji zawartej w  przeczytanym fragmencie.

PRZEBIEG KONKURENCJI, TEKSTY ORAZ TESTY

1. Teksty oraz testy przygotowuje Organizator.
a) Teksty drukowane są jednostronnie czcionką Times New Roman – rozmiar 14.
b) TEKST V Szkolnego Konkursu Sprawnego Czytania zawiera 40 słów.
c) PYTANIA TESTOWE drukowane są  jednostronnie i zawierają 5 pytań (dla SPdP).
2. Organizator przygotowuje zestaw prawidłowych odpowiedzi do  testu dla Jury. Treść oraz klucz odpowiedzi znane są tylko autorom i członkom Jury.
3. Wszyscy zobowiązani są do zachowania tajemnicy co do treści TEKSTÓW, PYTAŃ TESTOWYCH i klucza odpowiedzi.

WYNIKI

1. Wynik określa się na podstawie ilości przeczytanych słów TEKSTU w ciągu 2 minut. Za każde prawidłowo przeczytane słowo uczeń otrzymuje jeden punkt ( 0 – 40 pkt.).
2. Stopień zrozumienia przeczytanego testu wyrażony jest sumą punktów prawidłowych odpowiedzi. Trzy punkty przyznawane będą za każda poprawną odpowiedź (0 ? 15 pkt.).
3. Mistrzem swojej szkoły zostaje uczeń, który uzyska najwyższą ilość punktów. Wicemistrzem swojej szkoły zostaje uczeń, który uzyska drugą w kolejności ilość punktów.

FINAŁ

1. Celem V Szkolnego Konkursu Sprawnego Czytania jest wyłonienie wśród uczniów Zespołu Szkół Specjalnych: MISTRZA, WICEMISTRZA Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz SPdP.  Wyniki V Szkolnego Konkursu Sprawnego Czytania zostaną ogłoszone do 12 czerwca 2018 r. przez Organizatorów i Jury na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej szkoły.
2. Nagrodami w V Szkolnym Konkursie Sprawnego Czytania będą dyplomy wręczone laureatom przez Dyrekcję Zespołu Szkół Specjalnych w Dębicy.

 

Skip to content