Przejdź do treści

REKRUTACJA DO NASZEGO PRZEDSZKOLA

 

Przedszkole Specjalne w Dębicy przeznaczone jest dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.

Dzieci są przyjmowane do przedszkola na podstawie wniosku rodziców o przyjęcie do przedszkola oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.

Wymagane dokumenty rodzic/opiekun prawny może złożyć osobiście w Zespole Szkół Specjalnych w Dębicy ul. Matejki 22 lub wysłać pocztą.

 

Zapisy do Przedszkola Specjalnego w Dębicy rozpoczynają się od 01 marca 2022 r.

Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do złożenia w przedszkolu następujących dokumentów:

 

Podpisy obojga rodziców/opiekunów prawnych dziecka są potwierdzeniem zgodności ze stanem faktycznym informacji zawartych we wniosku.

 

W sprawie rekrutacji do przedszkola proszę kontaktować się z dyrektorem placówki nr telefonu: 14 6778598.

 

Dokumenty do przyjęcia dziecka do przedszkola:

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola
Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Zgoda na udostępnienie wizerunku
RODO przedszkole

 

 

Skip to content