Przejdź do treści

REKRUTACJA DO NASZEGO PRZEDSZKOLA

 

Przedszkole Specjalne w Dębicy przeznaczone jest dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.

Dzieci są przyjmowane do przedszkola na podstawie wniosku rodziców o przyjęcie do przedszkola oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.

Wymagane dokumenty rodzic/opiekun prawny może złożyć osobiście w Zespole Szkół Specjalnych w Dębicy ul. Parkowej 1 A lub wysłać pocztą.

 

Zapisy do Przedszkola Specjalnego w Dębicy trwają przez cały rok

Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do złożenia w przedszkolu następujących dokumentów:

 

Podpisy obojga rodziców/opiekunów prawnych dziecka są potwierdzeniem zgodności ze stanem faktycznym informacji zawartych we wniosku.

 

W sprawie rekrutacji do przedszkola prosimy kontaktować się z dyrektorem placówki. Numer telefonu: 14 6778598

 

Dokumenty do przyjęcia dziecka

 

 

Skip to content