Przejdź do treści
REGULAMIN VI SZKOLNEGO KONKURSU SPRAWNEGO CZYTANIA
20 maja 2019

REGULAMIN VI SZKOLNEGO KONKURSU SPRAWNEGO CZYTANIA

ORGANIZATOR KONKURSU

1. Organizatorem VI Szkolnego Konkursu Sprawnego Czytania jest Zespół Szkół Specjalnych w Dębicy.

CELE I ZAŁOŻENIA OGÓLNE

1. Podstawowym założeniem konkursu jest:
a) wyłonienie Mistrzów i Wicemistrzów Sprawnego Czytania ze Szkoły Podstawowej w kl. 1- 6, ze Szkoły Podstawowej w kl. 7- 8 i Gimnazjum oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy,
b) doskonalenie techniki czytania,
c) wdrażanie do czytania ze zrozumieniem,
d) posługiwanie się poprawną polszczyzną na co dzień.

TERMIN I MIEJSCE

1. Konkurs Sprawnego Czytania przeprowadzony zostanie dnia 7 czerwca  2019 r. w Zespole Szkół Specjalnych w Dębicy.

KATEGORIE WIEKOWE

1. Uczniowie kl. 1 – 6 Szkoły Podstawowej ,
2. Uczniowie kl. 7 – 8 Szkoły Podstawowej  oraz uczniowie Gimnazjum,
3. Uczniowie kl. 1 -3 Szkoły Przysposabiającej do Pracy .

SPRAWY ORGANIZACYJNE

1. VI Szkolny Konkurs Sprawnego Czytania przeprowadzają organizatorzy:
– Ewelina Dudziak – koordynator w kl. 1 – 6 szkoły podstawowej;
– Krystyna Gałat – koordynator w kl. 7 – 8 szkoły podstawowej oraz w gimnazjum;
– Bogusława Strzyż – koordynator kl. 1-3 w SPdP.
2.Organizatorzy powołują Jury.
3.Jury pełni nadzór nad przebiegiem  Konkursu.
4.Uczniowie zostają zgłoszeni do Konkursu przez wychowawcę, po konsultacji z nauczycielem funkcjonowania w danej klasie do dnia 24. 05. 2019 r.

JURY

1. W skład Jury wchodzą osoby wskazane przez organizatorów.
2. Zakres działania Jury:
– czuwanie nad prawidłowym przebiegiem konkursu,
– stosowanie się do założeń niniejszego regulaminu,
– obliczanie ilości punktów każdego uczestnika,
– ogłoszenie oficjalnych wyników i przyznanie tytułów.

OGÓLNE ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Sposób pomiaru ilości wyrazów w określonym czasie:
a) członek Jury daje sygnał startowy do rozpoczęcia czytania przez uczestnika konkursu,
b) po sygnale startowym uczestnik może rozpocząć czytanie poszczególnych wyrazów,
c) po sygnale oznaczającym zakończenie limitu czasowego 2 minut członkowie komisji obliczają liczbę przeczytanych wyrazów w TEKŚCIE.
d) uczniowie Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i SPdP po skończeniu części I odpowiadają na PYTANIA TESTOWE.

2. Sposób odpowiadania na PYTANIA TESTOWE: Najpierw koordynator, a następnie uczniowie czytają krótki fragment opowiadania, do którego są sformułowane pytania,
a) do każdego pytania w teście podane są trzy odpowiedzi oznaczone literami a, b, c.
b) rozwiązanie testu polega na jednokrotnym wyborze prawidłowej odpowiedzi do każdego pytania.
c) wyboru dokonuje się poprzez zakreślenie kółkiem litery odpowiadającej prawidłowej odpowiedzi.
d) chcąc zmienić błędnie wybraną odpowiedź, unieważnia się ją przez zakreślenie krzyżykiem oznaczonego kółka. Nowego wyboru dokonuje się w wyżej opisany sposób.
3. W rozumieniu niniejszego regulaminu TEKSTEM jest  materiał drukowany, przeznaczony do sprawdzenia tempa czytania. Natomiast PYTANIA TESTOWE to zestaw pytań mający ustalić stopień zrozumienia informacji zawartej w  przeczytanym fragmencie.

PRZEBIEG KONKURENCJI, TEKSTY ORAZ TESTY

1. Teksty oraz testy przygotowuje Organizator.
a) Teksty drukowane są jednostronnie czcionką Times New Roman – rozmiar 16.
b) TEKST VI Szkolnego Konkursu Sprawnego Czytania zawiera 40 słów.
c) PYTANIA TESTOWE drukowane są  jednostronnie i zawierają 5 pytań.
2. Organizator przygotowuje zestaw prawidłowych odpowiedzi do  testu dla Jury.
Treść oraz klucz odpowiedzi znane są tylko autorom i członkom Jury.
3. Wszyscy zobowiązani są do zachowania tajemnicy co do treści TEKSTÓW, PYTAŃ TESTOWYCH i klucza odpowiedzi.

WYNIKI

1. Wynik określa się na podstawie ilości przeczytanych słów TEKSTU w ciągu 2 minut.
Za każde prawidłowo przeczytane słowo uczeń otrzymuje jeden punkt ( 0 – 40 pkt.).
2. Stopień zrozumienia przeczytanego testu wyrażony jest sumą punktów prawidłowych odpowiedzi. Trzy punkty przyznawane będą za każda poprawną odpowiedź (0- 15 pkt.).
3. W przypadku  takiej samej liczby punktów w celu wyłonienia laureatów przewiduje się przeprowadzenie II etapu polegającego na czytaniu dodatkowego tekstu i udzielaniu  odpowiedzi na pytania do tekstu zadawane przez  jury. Za każdą poprawną odpowiedź będą przyznawane trzy punkty.   
3. Mistrzem swojej kategorii wiekowej zostaje uczeń, który uzyska najwyższą ilość punktów. Wicemistrzem swojej kategorii wiekowej zostaje uczeń, który uzyska drugą w kolejności ilość punktów.

FINAŁ

1. Celem VI Szkolnego Konkursu Sprawnego Czytania jest wyłonienie wśród uczniów Zespołu Szkół Specjalnych: MISTRZA, WICEMISTRZA Szkoły Podstawowej ( kl. 1 -6 ), Gimnazjum i kl. 7- 8 Szkoły Podstawowej  oraz kl. 1- 3 z SPdP.  Wyniki VI Szkolnego Konkursu Sprawnego Czytania zostaną ogłoszone do 14 czerwca 2019 r. przez Organizatorów i Jury na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej szkoły.
2. Nagrodami w VI Szkolnym Konkursie Sprawnego Czytania będą dyplomy i upominki wręczone laureatom przez Dyrekcję Zespołu Szkół Specjalnych w Dębicy.

 

Najnowsze wpisy

Jadłospis
Jadłospis

25 września 2023

Wyrazy współczucia
Wyrazy współczucia

23 września 2023

Jadłospis
Jadłospis

5 września 2023

Jadłospis
Jadłospis

5 września 2023

Skip to content