Przejdź do treści
PROGRAM DLA UCZNIÓW SPDP 'DOBROSTAN” W ZSS W DĘBICY
6 września 2015

PROGRAM DLA UCZNIÓW SPDP 'DOBROSTAN” W ZSS W DĘBICY

„Dobrostan” wg Encyklopedii PWN to subiektywnie postrzegane przez osobę poczucie szczęścia, pomyślności, zadowolenie ze stanu życia. Definicja dobrego samopoczucia w ujęciu WHO (Światowej Organizacji Zdrowia) bardzo mocno akcentuje, że to zdrowie pełni wiodącą i aktywizującą rolę. Oznacza to, że nie mamy jedynie koncentrować się na chorobach i próbach ich zwalczania, ale na wzmacnianiu zdrowia przez odpowiedni tryb życia: właściwe żywienie, aktywność fizyczną, radzenie sobie z emocjami oraz pozytywne myślenie. Trafnie ujął to Ernest Hemingway: Nie pora myśleć o tym, czego ci brak. Lepiej pomyśl, co możesz zrobić z tym, co masz.

Dla ludzi dorosłych poczucie satysfakcji, jakości i sensu życia często płynie z lubianej, dobrze wykonywanej pracy. Dlatego potrzebne są młodzieży praktyki na stanowiskach zgodnych z ich zainteresowaniami i predyspozycjami. Poczucie, że są pełnowartościowymi członkami społeczeństwa jest bezcenne.
Program „Dobrostan” został opracowany dla uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych z klas Przysposabiających do Pracy w oparciu
o obowiązującą podstawę programową. Jego nadrzędnym celem jest :
– promocja postaw prozdrowotnych;
– podniesienie poziomu samooceny i samoakceptacji uczniów oraz poczucia własnej wartości;
– przygotowanie młodzieży do pełnienia różnych ról społecznych oraz aktywnego dorosłego życia;
– nabywanie praktycznych umiejętności związanych z pracą podczas zajęć
w pracowniach i poza szkołą;
– kształtowanie właściwych postaw wobec pracy, poznawanie typowych sytuacji związanych z wykonywaniem prac usługowo – porządkowych i kulinarnych;
– przygotowanie do podjęcia samodzielnej lub wspomaganej pracy na  wolnym lub chronionym rynku pracy.

CELE EDUKACYJNE:
– utrwalanie i poszerzanie zakresu wiedzy, kształcenie kompetencji społecznych oraz zdolności adaptacyjnych w nowym otoczeniu;
– kształtowanie prawidłowej postawy uczniów wobec pracy: właściwej motywacji, wykonania zleconych czynności aż do ich zakończenia;
– kształtowanie umiejętności posługiwania się narzędziami, maszynami
i urządzeniami w kuchni;
– opanowanie prostych czynności w obsłudze hotelu;
– rozwijanie kreatywności uczniów, uzdolnień i zainteresowań kulinarnych;
– poznanie własnych możliwości i doznanie satysfakcji wynikającej
z umiejętności pracy indywidualnej i zespołowej w nowym środowisku;
– kształtowanie i utrwalanie zachowań oraz nawyków ogólnie akceptowanych
w świecie ludzi dorosłych w zakresie higieny i wyglądu zewnętrznego.
Zadania:
– wychowania do życia w harmonii ze środowiskiem naturalnym;
– ukazywanie znaczenia zasad międzyludzkich dla rozwoju osobistego
i społecznego;
– kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu;
– tworzenie warunków umożliwiających uczniom dokonywanie właściwego wyboru kierunków przyszłej pracy oraz dokonanie samooceny własnych umiejętności i możliwości – po praktycznym poznaniu wybranej pracy;
– nawiązywanie kontaktu z pracodawcami, którzy zorganizują zajęcia praktyczne dla uczniów SPdP;
– kształtowanie pozytywnego wizerunku ucznia w środowisku społecznym
jako potencjalnego pracownika, klienta i użytkownika.

TREŚCI:

– normy żywienia, BMI, zdrowy tryb życia, pozytywne myślenie;
– planowanie dnia, organizacja czasu pracy i wypoczynku, cele dalekie i bliskie;
– budowanie relacji z ludźmi, współdziałanie i współpraca w zespole;
– prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy;
– bezpieczeństwo i higiena pracy oraz przepisy przeciwpożarowe;
– dbałość o własne zdrowie, wykonywanie badań, korzystanie z pomocy lekarza;
– udzielanie pierwszej pomocy;
– rodzaje narzędzi, urządzeń i materiałach stosowanych w punktach  hotelarsko – gastronomicznych;
– ergonomiczne wykonywanie prac usługowo – porządkowych;
– zasady sporządzania i wydawania posiłków.

OSIĄGNIĘCIA:

Po zakończeniu programu uczniowie potrafią:
– dbać o własne zdrowie, estetyczny wygląd i higienę osobistą;
– przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
– organizować własne stanowisko pracy;
– pracować dokładnie i systematycznie;
– współdziałać w zespole;
– szanować pracę własną i innych;
– doceniać pozytywne relacje międzyludzkie i ich wpływ na własne samopoczucie.
Opracowanie:
Bogusława Strzyż

 

 

Skip to content