Przejdź do treści
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W DĘBICY
21 czerwca 2018

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W DĘBICY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (powoływanego dalej: RODO) informujemy, że:

1. Podstawowym celem RODO jest ochrona podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

2. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Specjalnych w Dębicy, ul. Matejki 22, 39-200 Dębica.

3. Przetwarzamy dane osobowe, w szczególności na podstawie: wyrażonej zgody osoby, której dane dotyczą (art. 6  ust. 1  lit. a RODO), aby dopełnić obowiązków, które wynikają z przepisów prawa związanych z zakresem naszej działalności (art. 6  ust. 1  lit. c RODO) lub w związku z wiążącą nas umową (art. 6  ust. 1  lit. b RODO).

4. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących praw można otrzymać bezpośrednio w toku realizacji spraw.

5. Masz prawo do:
uzyskania dostępu do swoich danych,
zażądania sprostowania swoich danych osobowych,
przenoszenia danych,
wniesienia sprzeciwu,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli przepisy prawa, na podstawie, których dane są przetwarzane, będą na to pozwalać.

6. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możesz kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych e-mail: inspektor.odo@onet.pl.

7. Wnioski w sprawie realizacji praw dotyczących danych osobowych można złożyć:
osobiście w siedzibie ZSS,
elektronicznie na adres: zss-debica@oswiata.org.pl
listownie na adres:  Zespół Szkół Specjalnych w Dębicy, ul. Matejki 22, 39-200 Dębica.

8. W przypadku uznania, że prawa w zakresie ochrony danych osobowych zostały przez nas naruszone można wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

 

 


UDOSTĘPNIENIE DANYCH INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 37 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w zw. z art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U z 2018 r. poz. 1000) udostępnia się dane, wyznaczonego w Zespole Szkół Specjalnych w Dębicy, ul. Matejki 22, 39-200 Dębica – inspektora ochrony danych osobowych: Pani Agnieszki Gazdy, adres do kontaktu e-mail: inspektor.odo@onet.pl.

Skip to content