Przejdź do treści
UE
11 września 2017

UE

Powiat Dębicki pozyskał środki na realizację projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia w Powiecie Dębickim poprzez modernizację infrastruktury dydaktycznej szkół ogólnokształcących wraz z zakupem wyposażenia” nr RPPK.06.04.03-18-0067/16.
Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet VI Spójność Przestrzenna i Społeczna, Działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 6.4.3 Szkolnictwo ogólne.

Wartość całkowita przedsięwzięcia to 549 685,00 zł, z czego dofinansowanie wynosi 379 863,60 zł.

Celem strategicznym przedmiotowego przedsięwzięcia jest poprawa jakości kształcenia ogólnego w Powiecie Dębickim poprzez wyposażenie w nowoczesny sprzęt ICT oraz materiały dydaktyczne pracowni w szkołach ponadgimnazjalnych i specjalnych prowadzących kształcenie ogólne zlokalizowanych na terenie powiatu.
Projekt służyć będzie zwiększeniu atrakcyjności szkolnictwa ogólnego na terenie powiatu dębickiego oraz zapewnieniu mieszkańcom równego dostępu do wysokiej jakości usług edukacyjnych i zapobieganiu przedwczesnemu kończeniu edukacji.
Działania projektowe przyczynią się ponadto do poszerzenia wiedzy oraz wzrostu umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno- komunikacyjnych, jak i pozwolą uczniom na rozwijanie kompetencji informatycznych.
Z kolei doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych umożliwi stworzenie w szkołach objętych zadaniem warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w oparciu o istniejącą bazę dydaktyczną i zakłada jej rozwój poprzez modernizację placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne na terenie powiatu dębickiego.
Celowi temu służyć będzie doposażenie pracowni i zakup materiałów dydaktycznych.

W ramach tegoż projektu Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 7 w Dębicy oraz Gimnazjum Specjalne Nr 6 w Dębicy w Zespole Szkół Specjalnych w Dębicy otrzymały 2 pracownie komputerowe.

No Valid Folder Selected No Valid Folder Selected

Skip to content