Przejdź do treści
REGULAMIN IV SZKOLNEJ OLIMPIADY UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNYCH
3 kwietnia 2017

REGULAMIN IV SZKOLNEJ OLIMPIADY UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNYCH

Cele:
– rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów;
– kształtowanie pozytywnego obrazu samego siebie oraz wiary we własne siły i możliwości;
– promowanie  umiejętności samodzielnego, logicznego myślenia;
– poszerzanie i utrwalanie wiedzy nt. wielkości zbiorów, znajomości figur geometrycznych, nominałów monet i banknotów, działań na liczbach tj. dodawanie , odejmowanie, kolejność wykonywania działań ?
na konkretach, pamięciowe lub z pomocą kalkulatora, określanie ciężaru;
– wspieranie umiejętności matematycznych uczniów.

Zakres wiadomości i umiejętności przydatny uczestnikom IV Szkolnej Olimpiady Umiejętności Matematycznych:

Szkoła Podstawowa:
Część I
– rozróżnianie podstawowych kolorów; biały, czarny, czerwony, zielony;
– rozpoznawanie figur: koło, kwadrat, trójkąt;
– porównywanie zbiorów zabawek:  < , >, =;
Część II
– rozwiązywanie zadania tekstowego formie inscenizacji w zakresie 10.
– wykonywanie 5 działań na dodawanie i odejmowanie w zakresie 10  – na konkretach lub pamięciowe;
– wykonywanie 5 działań na dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 – na kalkulatorze.

Gimnazjum:
Część I
– rozróżnianie kolorów tj. biały, żółty, czerwony, zielony, niebieski, czarny;
– rozpoznawanie figur: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt;
– porównywanie zbiorów monet : < , >, =;
– szacunkowe określanie długości przez porównywanie;
Część II
– rozwiązywanie zadania tekstowego formie inscenizacji w zakresie 20;
– wykonywanie 5 działań na dodawanie i odejmowanie w zakresie 15 – na konkretach lub pamięciowo;
– wykonywanie 5 działań na dodawanie i odejmowanie w zakresie 50 – na kalkulatorze.

Szkoła Przysposabiająca do Pracy:
Część I
– rozróżnianie kolorów tj. żółty, czerwony, zielony, niebieski, fioletowy, pomarańczowy;
– rozpoznawanie figur: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt, romb;
– porównywanie zbiorów banknotów : < ,=, >;
– szacunkowe określanie ciężaru i objętości.
Część II
– rozwiązywanie zadania tekstowego formie inscenizacji w zakresie 25;
– wykonywanie 5 działań na dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 – na konkretach lub pamięciowe;
– wykonywanie 5 działań na dodawanie i odejmowanie w zakresie 100 – na kalkulatorze.

Konkurs przeprowadza się oddzielnie dla każdego typu szkoły – w formie ustnej – część I oraz w formie pisemnej ? część II.
Zadania odczytywane będą na głos. Za prawidłową odpowiedź  w części I uczestnik otrzymuje żeton. Działania na liczbach  w części II będą oceniane punktowo – 1 punkt za każdą dobrą odpowiedź. Wynik będzie sumą zdobytych żetonów i punktów. Na ich podstawie przyznane zostaną miejsca I, II i III na każdym etapie nauczania.
Uczestników  IV Szkolnej Olimpiady Umiejętności Matematycznych zgłaszają organizatorom nauczyciele funkcjonowania lub wychowawcy poszczególnych klas do dnia 27 kwietnia 2017 r.

W zgłoszeniu należy uwzględnić imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Skład komisji konkursowej:
p. Bogusława Strzyż – przewodnicząca, opiekun uczniów SPdP;
p. Anna Borkowska – koordynator, opiekun uczniów gimnazjum;
p. Ewelina Dudziak – koordynator, opiekun uczniów szkoły podstawowej.

IV Szkolna Olimpiada Umiejętności Matematycznych odbędzie się dnia 5 maja 2017r.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 12 maja 2017 r. na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej ZSS w Dębicy.

Zwycięzcy za zdobycie I, II i III miejsca otrzymają dyplomy wręczane podczas obchodów Dnia Godności Osób z Niepełnospranością Intelektualną.

Skip to content