Przejdź do treści
REGULAMIN III SZKOLNEJ OLIMPIADY UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNYCH
31 maja 2016

REGULAMIN III SZKOLNEJ OLIMPIADY UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNYCH

Cele:
– rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów;
– kształtowanie pozytywnego obrazu samego siebie oraz wiary we własne siły i możliwości;
– promowanie  umiejętności samodzielnego, logicznego myślenia;
– poszerzanie i utrwalanie wiedzy nt. wielkości zbiorów, znajomości figur geometrycznych, nominałów monet i banknotów, działań na liczbach tj. dodawanie , odejmowanie, kolejność wykonywania działań
na konkretach, pamięciowe lub z pomocą kalkulatora, określanie ciężaru;
– wspieranie umiejętności matematycznych uczniów.

Zakres wiadomości i umiejętności przydatny uczestnikom III Szkolnej Olimpiady Umiejętności Matematycznych:

Szkoła Podstawowa:
Część I
– rozróżnianie podstawowych kolorów; biały, czarny, czerwony, zielony;
– rozpoznawanie figur: koło, kwadrat, trójkąt;
– porównywanie zbiorów zabawek:  < , >, =;
Część II
– rozwiązywanie zadania tekstowego formie inscenizacji w zakresie 10.
– wykonywanie 5 działań na dodawanie i odejmowanie w zakresie 10  – na konkretach lub pamięciowe;
– wykonywanie 5 działań na dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 – na kalkulatorze.

Gimnazjum:
Część I
– rozróżnianie kolorów tj. biały, żółty, czerwony, zielony, niebieski, czarny;
– rozpoznawanie figur: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt;
– porównywanie zbiorów monet : < , >, =;
– szacunkowe określanie długości przez porównywanie;
Część II
– rozwiązywanie zadania tekstowego formie inscenizacji w zakresie 20;
– wykonywanie 5 działań na dodawanie i odejmowanie w zakresie 15 – na konkretach lub pamięciowo;
– wykonywanie 5 działań na dodawanie i odejmowanie w zakresie 50 – na kalkulatorze.

Szkoła Przysposabiająca do Pracy:
Część I
– rozróżnianie kolorów tj. żółty, czerwony, zielony, niebieski, fioletowy, pomarańczowy;
– rozpoznawanie figur: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt, romb;
– porównywanie zbiorów banknotów : < , >, =;
– określanie ciężaru przedmiotów przy pomocy wagi.
Część II
– rozwiązywanie zadania tekstowego formie inscenizacji w zakresie 25;
– wykonywanie 5 działań na dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 – na konkretach lub pamięciowe;
– wykonywanie 5 działań na dodawanie i odejmowanie w zakresie 100 – na kalkulatorze.

Konkurs przeprowadza się oddzielnie dla każdego typu szkoły – w formie ustnej – część I oraz w formie pisemnej – część II.
Zadania odczytywane będą na głos. Za prawidłową odpowiedź  w części I uczestnik otrzymuje żeton. Działania na liczbach  w części II będą oceniane punktowo – 1 punkt za każdą dobrą odpowiedź. Wynik będzie sumą zdobytych żetonów i punktów. Na ich podstawie przyznane zostaną miejsca I, II i III na każdym etapie nauczania.
Uczestników  do III Szkolnej Olimpiady Umiejętności Matematycznych zgłaszają nauczyciele funkcjonowania lub wychowawcy poszczególnych klas do dnia 10 czerwca 2015 r. do nauczycieli organizujących konkurs.

W zgłoszeniu należy uwzględnić imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Skład komisji konkursowej:
p. Bogusława Strzyż –  przewodnicząca, opiekun uczniów gimnazjum;
p. Anna Borkowska – z-ca przewodniczącego; opiekun uczniów SPdP;
p. Ewelina Dudziak- koordynator, opiekun uczniów szkoły podstawowej

III Szkolna Olimpiada Umiejętności Matematycznych odbędzie się dnia 17 czerwca 2016 r.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 20 czerwca 2016 r. na tablicy informacyjnej oraz na szkolnej stronie internetowej.

Zwycięzcy za zdobycie I, II i III miejsca otrzymają dyplomy wręczone podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego dn. 24.06. 2016 r.

Skip to content