Przejdź do treści
REGULAMIN I SZKOLNEGO KONKURSU SPRAWNEGO CZYTANIA W ZSS W DĘBICY
14 marca 2014

REGULAMIN I SZKOLNEGO KONKURSU SPRAWNEGO CZYTANIA W ZSS W DĘBICY

Regulamin I Szkolnego Konkursu Sprawnego Czytania w Zespole Szkół Specjalnych w Dębicy

§ 1. ORGANIZATOR KONKURSU

Organizatorem I Szkolnego Konkursu  Sprawnego Czytania jest Zespół Szkół Specjalnych w Dębicy.

§ 2. CELE I ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Podstawowym założeniem konkursu jest:
1.Wyłonienie Mistrzów i Wicemistrzów klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – SPdP.
2.Popularyzacja czytania ze zrozumieniem.
3.Posługiwanie się piękną polszczyzną na co dzień.

§ 3.TERMIN I MIEJSCE

1. Konkurs  Sprawnego Czytania przeprowadzony zostanie  dnia 9 czerwca 2014 r.  w Zespole Szkół Specjalnych w Dębicy.

§ 4.  KATEGORIE WIEKOWE

1.Uczniowie klas od I – III Gimnazjum.
2.Uczniowie klas od I – III Szkoły Przysposabiającej do Pracy.

§ 5. SPRAWY ORGANIZACYJNE

1.I Szkolny Konkurs  Sprawnego Czytania przeprowadzają organizatorzy:

? Bogusława Strzyż –  koordynator w SPdP,
? Anna Borkowska – koordynator w Gimnazjum.
2.Organizatorzy powołują Jury.
3.Jury pełni nadzór nad przebiegiem  Konkursu.
4.Wszyscy uczniowie zostają zgłoszeni do Konkursu przez wychowawcę, po konsultacji z nauczycielem funkcjonowania w danej klasie do dnia 30. 05. 2014 r.

§ 6. JURY

1. W skład Jury wchodzą osoby wskazane przez organizatorów.
2. Zakres działania Jury:
? czuwanie nad prawidłowym przebiegiem konkursu,
? stosowanie się do założeń niniejszego regulaminu,
? obliczanie ilości punktów zdobytych przez każdego uczestnika,
? ogłoszenie oficjalnych wyników i przyznanie tytułów.

§ 7. OGÓLNE ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1.Sposób pomiaru ilości wyrazów w określonym czasie:
a) członek Jury daje sygnał startowy do rozpoczęcia czytania przez uczestnika konkursu,
b) po sygnale startowym uczestnik może rozpocząć czytanie poszczególnych wyrazów,
c) po sygnale oznaczającym zakończenie limitu czasowego 2 minut członkowie komisji obliczają liczbę przeczytanych wyrazów w TEKŚCIE.
d) uczniowie SPdP po skończeniu części I odpowiadają na PYTANIA TESTOWE.

2.Sposób odpowiadania na PYTANIA TESTOWE:

Uczniowie czytają krótki fragment opowiadania, do którego są sformułowane pytania,
a) do każdego pytania  w teście podane są trzy  odpowiedzi oznaczone literami a, b, c.
b) rozwiązanie testu polega na jednokrotnym wyborze prawidłowej odpowiedzi do każdego pytania.
c) wyboru dokonuje się poprzez zakreślenie kółkiem litery odpowiadającej prawidłowej odpowiedzi.
d) chcąc zmienić błędnie wybraną odpowiedź, unieważnia się ją przez zakreślenie krzyżykiem oznaczonego kółka. Nowego wyboru dokonuje się w sposób opisany
w § 7 2 b.
2.W rozumieniu niniejszego regulaminu TEKSTEM jest  materiał drukowany, przeznaczony do sprawdzenia tempa czytania. Natomiast PYTANIA TESTOWE to zestaw pytań mający ustalić stopień zrozumienia informacji zawartej w  przeczytanym fragmencie.

§ 8. PRZEBIEG KONKURENCJI, TEKSTY ORAZ TESTY

1.Teksty oraz testy przygotowuje Organizator.
a) Teksty drukowane są jednostronnie czcionką Times New Roman –  rozmiar 14.
b) TEKST I Szkolnego Konkursu Sprawnego Czytania zawiera 40 słów.
c) PYTANIA TESTOWE drukowane są  jednostronnie i zawierają 5 pytań (dla SPdP).
2.Organizator przygotowuje zestaw prawidłowych odpowiedzi do  testu dla Jury. Treść oraz klucz odpowiedzi  znane są tylko autorom i członkom Jury.
3. Wszyscy zobowiązani są do zachowania tajemnicy co do treści TEKSTÓW, PYTAŃ TESTOWYCH i klucza odpowiedzi.

§ 9. WYNIKI

1. Wynik określa się na podstawie ilości przeczytanych słów TEKSTU w ciągu 2 minut.
Za każde prawidłowo przeczytane słowo uczeń otrzymuje jeden punkt ( 0 – 40 pkt.).
2.Stopień zrozumienia przeczytanego testu wyrażony jest sumą punktów prawidłowych odpowiedzi.Trzy punkty przyznawane będą za każda poprawną odpowiedź (0 ? 15 pkt.).
3. Mistrzem swojej klasy zostaje uczeń, który uzyska najwyższą ilość punktów.
I Wicemistrzem swojej klasy zostaje uczeń, który uzyska drugą w kolejności ilość punktów.
II Wicemistrzem swojej klasy zostaje uczeń, który uzyska trzecią w kolejności ilość punktów.

§ 10. FINAŁ

Celem I Szkolnego Konkursu Sprawnego Czytania wśród uczniów gimnazjum i Szkoły Przysposabiającej do Pracy jest wyłonienie:
MISTRZA KLASY od I ? III Gimnazjum oraz SPdP;
I Wicemistrza klasy od I ? III Gimnazjum oraz SPdP;
II Wicemistrza klasy  od I ? III Gimnazjum oraz SPdP.

Wyniki I Szkolnego Konkursu Sprawnego Czytania zostaną ogłoszone 20. 06. 2014 r. przez Organizatorów i Jury na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej szkoły.

Nagrodami  w I  Szkolnym Konkursie  Sprawnego Czytania będą dyplomy wręczone zwycięzcom przez Dyrekcję Zespołu Szkół Specjalnych w Dębicy w dniu zakończenia roku szkolnego 2013/1014.

Skip to content