Przejdź do treści
OLIMPIADA MATEMATYCZNA 2018
17 kwietnia 2018

OLIMPIADA MATEMATYCZNA 2018

REGULAMIN V OLIMPIADY UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNYCH
Cele:
– rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów;
– kształtowanie pozytywnego obrazu samego siebie oraz wiary we własne siły i możliwości;
– promowanie  umiejętności samodzielnego, logicznego myślenia;
– poszerzanie i utrwalanie wiedzy nt. wielkości zbiorów, znajomości figur geometrycznych, nominałów monet i banknotów, działań na liczbach tj. dodawanie , odejmowanie, kolejność wykonywania działań na konkretach, pamięciowe lub z pomocą kalkulatora:
– wspieranie umiejętności matematycznych uczniów.

Zakres wiadomości i umiejętności przydatny uczestnikom V Szkolnej Olimpiady Umiejętności Matematycznych:

Szkoła Podstawowa:
Część I
– rozróżnianie podstawowych kolorów; żółty, czarny, czerwony, zielony;
– rozpoznawanie figur: koło, kwadrat, trójkąt;
– porównywanie zbiorów owoców, monet:  < , >, =;
Część II
– rozwiązywanie zadania tekstowego w formie inscenizacji w zakresie 10.
– wykonywanie 5 działań na dodawanie i odejmowanie w zakresie 10  – na konkretach lub pamięciowe;
– wykonywanie 5 działań na dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 – na kalkulatorze.

Gimnazjum:
Część I
– rozróżnianie kolorów tj. żółty, czerwony, zielony, niebieski, pomarańczowy, czarny;
– rozpoznawanie figur: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt;
– porównywanie zbiorów monet i banknotów: < , >, =;
– szacunkowe określanie wartości monet;
Część II
– rozwiązywanie zadania tekstowego formie inscenizacji w zakresie 20;
– wykonywanie 5 działań na dodawanie i odejmowanie w zakresie 15 – na konkretach lub pamięciowo;
– wykonywanie 5 działań na dodawanie i odejmowanie w zakresie 50 – na kalkulatorze.

Szkoła Przysposabiająca do Pracy:
Część I
– rozróżnianie kolorów tj. żółty, czerwony, zielony, niebieski, fioletowy, pomarańczowy;
– rozpoznawanie figur: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt, romb;
– porównywanie wartości monet i banknotów: < ,=, >;
– szacunkowe określanie wartości zakupów.
Część II
– rozwiązywanie zadania tekstowego formie inscenizacji w zakresie 25;
– wykonywanie 5 działań na dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 – na konkretach lub pamięciowe;
– wykonywanie 5 działań na dodawanie i odejmowanie w zakresie 100 – na kalkulatorze.

Konkurs przeprowadza się oddzielnie dla każdego typu szkoły – w formie ustnej – część I oraz w formie pisemnej ? część II.
Zadania odczytywane będą na głos. Za prawidłową odpowiedź  w części I uczestnik otrzymuje 1 punkt. Działania na liczbach  w części II będą oceniane punktowo – 2 punkty za każdą dobrą odpowiedź. Wynik będzie sumą zdobytych punktów. Na ich podstawie przyznane zostaną miejsca I, II i III na każdym etapie nauczania.
Uczestników V Szkolnej Olimpiady Umiejętności Matematycznych zgłaszają organizatorom nauczyciele funkcjonowania lub wychowawcy poszczególnych klas do dnia 25. 04. 2018 r.

W zgłoszeniu należy uwzględnić imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Skład komisji konkursowej:
p. Bogusława Strzyż – przewodnicząca, opiekun uczniów SPdP;
p. Anna Borkowska – koordynator, opiekun uczniów gimnazjum;
p. Ewelina Dudziak – koordynator, opiekun uczniów szkoły podstawowej.

V Szkolna Olimpiada Umiejętności Matematycznych odbędzie się dnia 27 kwietnia 2018 r.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 11 maja 2018 r. na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej ZSS w Dębicy.

Za zdobycie I, II i III miejsca laureaci otrzymają dyplomy wręczane podczas szkolnej uroczystości.

 

Skip to content