Przejdź do treści

Terapia logopedyczna jest prowadzona indywidulanie z danym uczniem, z dostosowaniem metod i technik pracy adekwatnych do jego potrzeb i możliwości.

Głównym celem zajęć logopedycznych jest stymulowanie rozwoju mowy oraz doskonalenie systemu językowego. Nasi uczniowie, w trakcie zajęć, pracują nad usprawnianiem aparatu mowy i sposobu oddychania, prawidłową artykulacją oraz rozbudowywaniem kompetencji językowych. W zależności od indywidualnych możliwości dziecka, działania terapeutyczne są skierowane na naukę jak najlepszej formy komunikacji z otoczeniem, także pozawerbalnej w przypadku uczniów niemówiących.

Skip to content